REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRĂNEȘTI

Art.1. Şedinţa de constituire a Consiliului Local al comunei Brănești  se va organiza în termen de 20 de zile de la data desfăşurării alegerilor. Convocarea consilierilor declaraţi aleşi, la şedinţa de constituire a Consiliului, se face de către Prefect, prin Ordin.

Art.2. (1) Şedinţa este legal constituită dacă participă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi. În cazul în care nu se poate asigura această majoritate, peste 3 zile se va organiza o nouă şedinţă. În acest scop Prefectul va emite un nou Ordin de convocare. Dacă nici de această dată nu se prezintă două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi de către Biroul Electoral de Circumscripţie, Prefectul va face o nouă convocare peste 3 zile, emiţând în acest scop un nou Ordin.

(2) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel puţin două treimi din numărul consilierilor declaraţi aleşi, Prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la şedinţă a consilierilor absenţi. Dacă absenţele nu au la bază motive determinate de: boală care necesită spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de forţă majoră, cum ar fi: inundaţii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situaţii similare, Prefectul va emite un nou Ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declaraţi aleşi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare, dacă acestea nu pot fi completate cu supleanţi de pe lista partidelor respective. Ordinul Prefectului poate fi atacat de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instanţei este definitivă şi irevocabilă.

(3) Înainte de emiterea Ordinului prevăzut de alin. (2), Prefectul va verifica dacă pe listele candidaţilor depuse de partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale ai căror consilieri declaraţi aleşi au lipsit nemotivat mai sunt supleanţi. În caz afirmativ, prin acelaşi Ordin va dispune organizarea unei noi şedinţe de constituire la care vor fi convocaţi supleanţii.

(4) Dacă pe listele de candidaţi nu mai sunt supleanţi sau aceştia refuză, la rândul lor, să se prezinte la şedinţă, Prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor vacante potrivit alin. (2). Alegerile se vor organiza în condiţiile Legii nr.115/2015 privind alegerea autorităţilor publice locale, în cel mult 30 de zile de la data emiterii Ordinului şi la acestea vor putea participa toate partidele politice, alianţele politice sau alianţele electorale care au depus iniţial liste de candidaţi, precum şi candidaţii independenţi care nu au fost declaraţi aleşi la alegerile anterioare.

Art.3. La şedinţa de constituire legal întrunită poate participa şi Primarul care a fost declarat ales, chiar dacă procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizată.

Art.4. (1) Şedinţa de constituire este deschisă de Prefect sau de reprezentantul acestuia, care îl invită pe cel mai în vârstă dintre consilieri, precum şi pe cei 2 asistenţi ai acestuia să preia conducerea lucrărilor şedinţei. Asistenţi ai preşedintelui de vârstă vor fi desemnaţi cei mai tineri consilieri.

(2) După preluarea conducerii şedinţei se ia o pauză, în timpul căreia se constituie grupurile de consilieri, potrivit prevederilor Legii nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali, iar Secretarul comunei Brănești  prezintă preşedintelui de vârstă şi asistenţilor acestuia dosarele consilierilor declaraţi aleşi şi pe cele ale supleanţilor lor, aşa cum acestea au fost primite de la Biroul Electoral de Circumscripţie. Dosarele pot fi însoţite de opţiunile scrise ale consilierilor aleşi care ocupă funcţii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier, sau care renunţă la această calitate.

(3) Dacă Primarul declarat ales a candidat şi pentru funcţia de consilier şi a obţinut mandatul, dosarul acestuia va fi însoţit de opţiunea scrisă pentru una din cele două funcţii dar numai în cazul în care procedura de validare a mandatului a fost finalizată.

Art.5. (1) La reluarea lucrărilor consilierii declaraţi aleşi vor alege prin vot deschis, exprimat prin ridicare de mâini, o Comisie de validare alcătuită din 3-5 consilieri locali. Numărul membrilor Comisiei se stabileşte prin vot deschis, la propunerea preşedintelui de vârstă. Comisia este aleasă pe întreaga durată a mandatului.

(2) Desemnarea candidaţilor pentru Comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 4, alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de numărul de mandate obţinute de grupul în cauză.

(3) Alegerea membrilor Comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în prima Hotărâre adoptată.

Art.6. Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire.

Art.7. (1) După alegerea Comisiei de validare preşedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către Comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal.

(2) Dacă Primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier local şi optează pentru funcţia de Primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier local, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi listă, în ordinea în care cei în cauză au fost înscrişi pe lista de candidaţi.

(3) Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusă de Comisia de validare numai dacă aceasta a constatat că au fost încălcate condiţiile de eligibilitate stabilite expres prin lege, sau dacă alegerea s-a făcut prin fraudă electorală constatată de către biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr. 115/2015. Invalidarea mandatului se va propune şi în cazurile prevăzute la alin. (2).

(4) Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi sau invalidaţi în lipsă, dacă din dovezile existente la dosarul şedinţei rezultă cu certitudine că este posibilă validarea.

(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărei listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant de pe listă.

Art.8. (1) Validarea sau invalidarea mandatelor se face în ordine alfabetică, prin votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la şedinţă. Persoana al cărei mandat este supus validării sau invalidării nu participă la vot.

(2) Rezultatul validării mandatelor se consemnează în a doua Hotărâre, care se comunică de îndată consilierilor care au absentat motivat.

Art.9. (1) După validarea mandatelor a cel puţin două treimi din numărul de consilieri stabilit potrivit legii se va proceda la depunerea următorului jurământ: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Comunei Brănești. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”.

(2) Jurământul se depune după următoarea procedură: Secretarul comunei Brănești  va da citire jurământului, după care consilierii validaţi se vor prezenta, în ordine alfabetică, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar din Constituţie şi Biblia. Consilierul va pune mâna stângă pe Constituţie cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, va pronunţa cuvântul „Jur”, după care va semna jurământul de credinţă, imprimat pe un formular special.

(3) Jurământul se semnează în două exemplare. Un exemplar se păstrează la dosarul de validare, iar al doilea se înmânează consilierului.

(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz, jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.

(5) Consilierii care refuză să depună jurământul sunt consideraţi demisionaţi de drept, fapt care se consemnează în procesul – verbal al şedinţei. În acest caz se va supune validării mandatului primului supleant de pe lista partidului politic, alianţei politice sau alianţei electorale respective, dacă până la validarea mandatului partidele politice şi alianţele politice confirmă în scris apartenenţa la partid a consilierului în cauză.

(6) După depunerea jurământului de către cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului Local, preşedintele de vârstă declară Consiliul legal constituit. Declararea Consiliului ca legal constituit se consemnează în cea de a treia Hotărâre.

Art.10. (1) După preluarea conducerii lucrărilor Consiliului Local de către preşedintele de şedinţă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către Primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de Preşedintele Judecătoriei prezintă în faţa Consiliului Local, Hotărârea de validare.

(2) După prezentarea Hotărârii de validare, Primarul va depune jurământul prevăzut la art. 9, alin. (1), folosindu-se procedura stabilită în acelaşi text.

Art.11. (1) După depunerea jurământului Primarul intră în exerciţiul de drept al mandatului.

(2) Primarul va ocupa în sala de şedinţe un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările Consiliului Local participă şi Prefectul, Preşedintele Consiliului Judeţean sau reprezentanţii acestora, aceştia vor ocupa locuri distincte.

Art.12. Primarul participă la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să-şi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al Primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul – verbal de şedinţă.

 

CAP. II. ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL SECŢIUNEA 1 – PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ

Art.13. (1) După declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedează la alegerea preşedintelui de şedinţă. Alegerea se face prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie. Durata mandatului preşedintelui nu poate fi mai mare de 3 luni.

(2) După alegerea preşedintelui de şedinţă acesta preia conducerea lucrărilor Consiliului.

(3) Rezultatul alegerii preşedintelui de şedinţă se consemnează în a patra Hotărâre adoptată.

(4) Cele patru Hotărâri se semnează de către preşedintele de vârstă şi de cei doi asistenţi ai acestuia şi se contrasemnează de către Secretarul comunei Brănești. Aceste Hotărâri au caracter constatator. Ele nu produc efecte juridice, neputând forma obiectul unor acţiuni în justiţie.

Art.14. (1) Preşedintele de şedinţă exercită următoarele atribuţii principale:

 1. a) conduce şedinţele Consiliului Local;
 2. b) supune votului consilierilor proiectele de hotărâri, asigură numărarea voturilor şi anunţă rezultatul votării, cu precizarea voturilor pentru, voturilor contra şi a abţinerilor;
 3. c) Semnează Hotărârile adoptate de Consiliul Local, chiar dacă a votat împotriva adoptării acestora, precum şi procesul – verbal;
 4. d) Asigură menţinerea ordinii şi respectarea Regulamentului de desfăşurare a şedinţelor;
 5. e) supune votului consilierilor orice problemă care intră în competenţa de soluţionare a Consiliului Local;
 6. f) aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute de Statutul aleşilor locali sau propune Consiliului aplicarea unor asemenea sancţiuni.

(2) Preşedintele de şedinţă îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul Regulament de organizare şi funcţionare sau însărcinări date de Consiliul Local.

 

SECŢIUNEA  a 2-a – ALEGEREA VICEPRIMARULUI

Art.15. (1) Consiliul alege din rândul membrilor săi pe viceprimar, respectiv viceprimari. Alegerea se face prin vot secret.

(2) Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau grupurile de consilieri, şi de către Primar, dacă este cazul.

(3) După înregistrarea candidaturilor se ia o pauză în timpul căreia se completează buletinele de vot.

(4) Exercitarea votului se face într-o cabină special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una din următoarele modalităţi:

 1. a) fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intră în cabină, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontală numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte să îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului sau după caz, al consilierilor pe care doreşte să îl / să îi aleagă votantul;
 2. b) pe buletinul de vot se scrie „DA” în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte să îl/să îi voteze;
 3. c) alte modalităţi, stabilite de către Consiliul Local.

(5) Este declarat Viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.

(6) În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţă, la care vor participa numai candidaţii situaţi pe primele două locuri, sau în cazul alegerii a doi viceprimari, primii doi candidaţi rămaşi în cursă în ordinea voturilor obţinute. La al doilea tur de scrutin este declarat viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi, dacă acesta reprezintă majoritatea din numărul consilierilor în funcţie.

Art.16. În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se află în această situaţie. Va fi declarat ales, sau după caz rămas în cursă, candidatul care a obţinut cele mai multe voturi.

Art.17. Alegerea viceprimarului va fi consemnată în cea de a cincea Hotărâre a Consiliului Local. Viceprimarul îşi păstrează calitatea de consilier local.

 

SECŢIUNEA a 3-a – COMISIILE DE SPECIALITATE

Art.18. (1) După constituire Consiliului Local stabileşte Comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate.

(2) Numărul membrilor Comisiilor de specialitate va fi întotdeauna impar.

(3) Pot fi membri ai Comisiilor de specialitate numai consilierii.

Art.19. (1) Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenţa majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.

(2) Comisia poate invita să participe la şedinţele sale specialişti din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Brănești  sau din afara acestuia, în special de la direcţiile sau societăţile comerciale aflate în subordinea sa. Au dreptul să participe la şedinţele Comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor Comisiei.

(3) Şedinţele Comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.

(4) Comisia poate invita şi alte persoane care să participe la dezbateri.

(5) Comisia poate hotărî ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi să se desfăşoare cu uşile închise.

Art.20. (1) Numărul locurilor care revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi în fiecare Comisie de specialitate se stabileşte de către Consiliul Local, în funcţie de ponderea acestora în cadrul Consiliului.

(2) Nominalizarea membrilor fiecărei Comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către Consiliul Local, avându-se în vedere, de regulă, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară activitatea.

(3) În funcţie de numărul membrilor Consiliului Local, un consilier poate face parte din 1 – 3 Comisii de specialitate, dintre care una este Comisia de bază. Indemnizaţia de şedinţă se va achita numai pentru activitatea desfăşurată în Comisia de bază.

Art.21. Fiecare Comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar.

Art.22. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:

 1. a) analizează proiectele de hotărâri ale Consiliului Local;
 2. b) se pronunţă asupra altor probleme trimise de Consiliul Local spre avizare;
 3. c) întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă Consiliului Local.

(2) Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionarea a Consiliului Local sau însărcinări date prin Hotărârii ale Consiliului Local, dacă acestea au legătură cu activitatea lor.

Art.23. (1) Preşedintele Comisiei de specialitate are următoarele atribuţii:

 1. a) asigură reprezentarea Comisiei în raporturile acesteia cu Consiliul Local şi cu celelalte Comisii;
 2. b) convoacă şedinţele Comisiei;
 3. c) conduce şedinţele Comisiei;
 4. d) propune ca la lucrările Comisiei să participe şi alte persoane din afara acesteia, dacă apreciază că este necesar;
 5. e) participă la lucrările celorlalte Comisii care examinează probleme ce prezintă importanţă pentru Comisia pe care o conduce;
 6. f) susţine în şedinţele Consiliului Local avizele formulate de Comisie;
 7. g) anunţă rezultatul votării, pe baza datelor comunicate de secretarul Comisiei.

(2) Preşedintele Comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea Comisiei, prevăzute de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local sau stabilite de Consiliul Local.

Art.24. (1) Secretarul Comisiei de specialitate îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 1. a) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţă a membrilor Comisiei;
 2. b) numără voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei Hotărâri şi asupra rezultatului votării;
 3. c) asigură redactarea avizelor şi proceselor – verbale ale Comisiei, etc.

(2) Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Local sau însărcinări stabilite de Comisie sau de către preşedintele Comisiei.

Art.25. (1) Convocarea şedinţelor Comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 2 zile înainte.

 (2) Ordinea de zi se aprobă de către Comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii Comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.

 (3) Participarea membrilor Comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.

 (4) În caz de absenţă la şedinţa Comisiei de bază, consilierului în cauză nu i se acordă indemnizaţia de şedinţă. Dacă absenţele continuă, fără a fi motivate, preşedintele Comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenţa sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune Consiliului Local aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din Comisie.

Art.26. Şedinţele Comisiilor de specialitate se desfăşoară  înaintea şedinţelor Consiliului Local, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicită avizul.

Art.27. (1) Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate Comisiei, preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurtă prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de iniţiator.

(2) Consilierul desemnat potrivit alin. (1) va redacta avizul Comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.

(3) Avizele întocmite de Comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cât şi cele respinse.

 (4) Avizul întocmit potrivit alin. (2) şi alin. (3) se prezintă Secretarului Comunei Brănești, care se va îngriji de multiplicarea şi difuzarea acestuia către consilieri, odată cu ordinea de zi.

Art.28. Votul Comisiei este, de regulă, deschis. În anumite situaţii Comisia poate hotărî ca votul să fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.

Art.29. (1) Lucrările şedinţelor Comisiei de consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către preşedintele şi secretarul comisiei.

(2) Preşedintele poate încuviinţa ca procesele-verbale ale şedinţelor să fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţă, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise.

Art.30. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa Consiliului Local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţă poate hotărî remiterea proiectului pentru reexaminare de către Comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.

Art.31. (1) Consiliul Local poate hotărî organizarea unor Comisii speciale de analiză şi verificare, la propunerea consilierilor sau a Primarului comunei Brănești.

(2) Componenţa nominală a Comisiilor prevăzute la alin. (1), obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin Hotărâre a Consiliului Local.

(3) Comisia de analiză şi verificare va prezenta Consiliului Local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătăţire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.

Art.32. Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a Comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei Comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilierilor independenţi, precum şi componenţa nominală a acestora se stabilesc prin Hotărârea a Consiliului Local.

Art.33. Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Brănești  sunt:

1 Comisia  economică studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei Brănești organizare a teritoriului şi dezvoltare urbanistică,   realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice  şi de arhitectură, rezervaţii naturale.

2 Comisia juridică pentru administraţie publică şi de disciplină,                                                                                                                 păstrarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, evidenţa persoanelor, probleme de gospodărie comunală şi locativă, agricultură, cadastru, fond funciar, protecţia mediului înconjurător, relaţii externe, relaţii cu instituţii şi organisme internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane fizice sau juridice din ţară şi  strainătate.

Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social-culturale, învăţământ, sănatate, activităţi sportive tineret, de familie, turism, situaţii de urgenţă.

 

SECŢIUNEA a 4 -a  –  ATRIBUŢIILE COMISIILOR DE SPECIALITATE

 1. Comisia economică:
 2. a)analizează şi avizează studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico – socială;
 3. b) solicită întocmirea de studii, rapoarte de analiză în domeniile sale de activitate;
 4. c) avizează proiectele de hotărâri în domeniul său de activitate;
 5. d) analizează şi avizează bugetul local, modul de utilizare a rezervei bugetare, analizează formarea, administrarea, întrebuinţarea şi executarea acestuia;
 6. e) analizează şi avizează virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare, împrumuturile, contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 7. f) analizează şi avizează sistemul de taxe şi impozite locale, precum şi taxele speciale;
 8. g) analizează şi avizează proiectele de hotărâri care privesc modificarea patrimoniului Consiliului Local;
 9. h) analizează alocări de sume, inclusiv ocazionale, pe baza unui Regulament elaborat de Comisie şi aprobat de Consiliul Local cu votul majorităţii;
 10. i) analizează şi avizează oportunitatea concesionării sau închirierii de bunuri aparţinând domeniului public şi privat, precum şi a vânzării şi cumpărării de bunuri aparţinând domeniului privat, de interes local;
 11. j) analizează şi avizează activitatea financiară a serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale subordonate Consiliului Local;
 12. k) analizează şi avizează Statutul personalului din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Brănești, al direcţiilor şi societăţilor comerciale de interes local, organigrama acestora, statul de funcţii, numărul personalului;
 13. l) avizează primirea de bunuri prin donaţie;
 14. m) colaborează cu celelalte Comisii în probleme de interes comun;
 15. n) colaborează cu serviciile de specialitate ale Primăriei Comunei Brănești;
 16. o) analizează şi avizează toate proiectele de hotărâri care implică cheltuirea de fonduri sau atragerea de venituri la Bugetul Consiliului Local, direcţii, servicii publice de interes local şi societăţi comerciale subordonate.
 17. p) propune pentru aprobare şi participă la realizarea programelor de organizare şi dezvoltarea urbanistică a comunei Brănești, precum şi de amenajare a teritoriului, respectarea tradiţiilor locale şi prevederilor legale; urmăreşte realizarea lucrărilor publice, propune pentru aprobare studii, prognoze orientative şi programe de dezvoltare economico – sociale; analizează, avizează şi urmăreşte realizarea şi respectarea întocmai a Planului Urbanistic General al Comunei Brănești şi a Planurilor Urbanistice de Zonă şi de Detaliu, pe baza respectării principiului garantării şi inviolabilităţii proprietăţii private;
 18. r) analizează şi avizează proiectele de hotărâri privind concesionările şi expertizele tehnice;
 19. s) avizează documentaţiile tehnico – economice pentru lucrările de investiţii de interes local;
 1. ș) participă la elaborarea strategiei de salubrizare a Comunei Brănești, de dezvoltare a reţelelor edilitar gospodăreşti, precum şi de amenajare a pădurilor şi spaţiilor verzi, repararea şi întreţinerea străzilor şi trotuarelor
 2. t) avizează proiectele de hotărâri în domeniul său de activitate;
 3. ț) înaintează propuneri cu privire la perfecţionarea activităţii societăţilor comerciale şi dezvoltarea urbanistică a Comunei Brănești ;
  1. Comisia juridică:
  2. a) analizează şi avizează toate măsurile privind asigurarea libertăţii comerţului, încurajarea şi dezvoltarea liberei iniţiative şi combaterea concurenţei neloiale;
  3. b) analizează şi avizează proiectele de hotărâri care au ca obiect desfăşurarea comerţului de orice fel pe teritoriul Comunei Brănești, înfiinţarea de servicii publice locale şi agenţi economici de interes local, analizează şi avizează funcţionarea acestora;
  4. c) analizează şi avizează proiecte privind procesele de privatizare pe plan local, la propunerea consilierilor sau a Primarului comunei Brănești
  5. d) avizează proiectele de hotărâri în domeniul său de activitate;
  6. e) analizează şi avizează statutul personalului din Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Brănești, al direcţiilor şi societăţilor comerciale de interes local, organigrama acestora, statul de funcţii şi numărul de personal;
  7. f) analizează activitatea societăţilor comerciale de interes local, înaintează Consiliului Local propuneri privind numirea şi eliberarea din funcţie a membrilor Consiliilor de Administraţie, precum şi conducătorilor acestora;
  8. g) solicită şi analizează rapoarte trimestriale de activitate de la serviciile publice, societăţile comerciale de interes local pe care le-a înfiinţat, face propuneri privind îmbunătăţirea funcţionării acestora;
  9. h) analizează şi avizează propunerile de concesionări şi închirieri de servicii publice. De asemenea analizează şi avizează oportunitatea concesionării sau închirierii de bunuri aparţinând domeniului public şi privat, precum şi a vânzării sau cumpărării de bunuri aparţinând domeniului privat;
  10. i) avizează şi propune organizarea de târguri, pieţe, oboare, locuri şi parcuri de distracţie;
  11. j) analizează şi avizează atribuirea şi închirierea de spaţii cu altă destinaţie decât locuinţe, precum şi evacuarea beneficiarilor acestora din spaţii;
  12. k) analizează şi avizează participarea la societăţii comerciale, locaţiile de activităţii sau servicii publice;
  13. l) analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice împotriva actelor emise de Consiliul Local;
  14. m) avizează preţurile şi tarifele pentru prestarea serviciilor publice de salubritate, apă, canalizare;
  15. n) analizează şi avizează nivelul taxelor şi chiriilor care se aplică producătorilor agricoli şi agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale în pieţe, târguri şi oboare pentru folosirea tarabelor tonetelor, boxelor şi spaţiilor de desfacere a mărfurilor;
  16. o) analizează şi avizează nivelul impozitelor pentru clădiri, diferenţiat în funcţie de facilităţile şi amenajările urbanistice existente în zonă.
  17. p) analizează şi avizează proiectele de hotărâri cu caracter normativ care au ca obiect stabilirea normelor privind ocrotirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor Comunei Brănești, precum şi a celor care privesc elaborarea şi modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Brănești;
  18. r) analizează şi avizează proiectele de hotărâri din punct de vedere al legalităţii, în cazul unor schimburi de terenuri, asocieri în participaţiune, colaborări, concesionări, închirieri, vânzări, cumpărări sau donaţii de bunuri;
  19. s) solicită studii, referate, rapoarte şi avizează proiecte de hotărâri în domeniul său de activitate;
  20. ș) analizează şi avizează proiectele de hotărâri privind stabilirea numărului de personal şi organigrama executivului, precum şi a regiilor autonome şi societăţilor comerciale aflate în subordinea Consiliului Local;
 1. t) analizează şi avizează toate iniţiativele executivului din punct de vedere al respectării întocmai a legalităţii şi înaintează Consiliului Local rapoarte şi propuneri în acest sens;
 2. ț) analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice împotriva actelor emise de Consiliul Local şi în urma concluziilor face propuneri Consiliului Local în vederea rezolvării lor;
 1. u) analizează şi avizează ansamblul de măsuri pentru întărirea ordinii publice;
 2. v) avizează Planul de apărare locală, realizarea lui şi verifică periodic funcţionalitatea lui;
 3. x) solicită informaţii periodice de la Poliţia Comunei Brănești.
 4. Comisia pentru cultura – învăţământ:
 5. a) analizează şi avizează proiectele de hotărâri, propunerile şi iniţiativele privind buna funcţionare a instituţiilor de învăţământ, social – culturale, sănătate, sport, agrement;
 6. b) solicită rapoarte, anexe, studii cu privire la activitatea din domeniul său;
 7. c) colaborează cu instituţiile culturale şi de învăţământ ale Comunei Brănești şi supraveghează activitatea acestora;
 8. d) împreună cu factorii interesaţi analizează studiile referitoare la necesarul de resurse materiale şi sprijină buna funcţionare a acestor instituţii; de asemenea, ea va fi consultată, participă şi se implică în repartizarea spaţiilor necesare diverselor societăţi culturale şi ştiinţifice;
 9. e) propune măsuri de stimulare pentru elevii câştigători la concursurile şcolare naţionale şi internaţionale;
 10. f) avizează proiectele de hotărâri în domeniul de activitate;
 11. g) avizează strategia de îmbunătăţire a asistenţei medicale şi coordonează măsurile privind ameliorarea situaţie igienico – sanitare în Comuna Brănești;
 12. h) avizează măsurile de protecţie sanitară a populaţiei, de combatere a epidemiilor, epizootiilor;
 13. i) se implică în asigurarea desfăşurării activităţii ştiinţifice, culturale, sportive, artistice şi de agrement şi stabileşte măsuri pentru crearea condiţiilor necesare petrecerii timpului liber al cetăţenilor;
 14. j) sprijină realizarea cadrului organizatoric pentru desfăşurarea unor activităţi educative şi distractive ale cetăţenilor;
 15. k) înaintează propuneri cu privire la exploatarea bazelor sportive existente în Comuna Brănești şi la crearea de noi baze sportive şi de turism;
 16. l) asigură legăturile Consiliului Local cu cultele religioase recunoscute;
 17. m) propune stabilirea legăturilor de colaborare şi înfrăţire cu localităţi din străinătate;
 18. n) întreţine relaţii cordiale şi de cooperare cu oraşele înfrăţite;
 19. o) se preocupă de reactualizarea şi menţinerea colaborării cu Asociaţii din alte ţări;
 20. p) analizează şi avizează propunerea de conferire a titlului de „Cetăţean de Onoare al Comunei Brănești” unor persoane fizice române sau străine cu merite deosebite;
 21. q) se preocupă de colaborarea cu organismele internaţionale;
 22. r) analizează şi avizează delegaţiile Consiliului Local care vor participa la diferite vizite şi manifestări internaţionale;
 23. s) participă la întâlnirile cu delegaţiile străine şi cu reprezentanţii altor organisme internaţionale.
 24. t) colaborează cu celelalte Comisii în probleme de interes comun;
 25. u) colaborează cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Comunei Brănești .

 

SECŢIUNEA a  5 – a  – ATRIBUŢIILE SECRETARULUI COMUNEI

Art.34. (1) Secretarul comunei Brănești  participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului Local. Secretarului îi revin următoarele atribuţii principale privitoare la şedinţele Consiliului Local:

 1. a) asigură îndeplinirea procedurilor de convocare a Consiliului Local, la cererea Primarului comunei Brănești sau a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie;
 2. b) asigură efectuarea lucrărilor de secretariat;
 3. c) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţe a consilierilor;
 4. d) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă;
 5. e) informează preşedintele de şedinţă cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri a Consiliului Local;
 6. f) asigură întocmirea procesului – verbal, pune la dispoziţia consilierilor înaintea fiecărei şedinţe procesul – verbal, al şedinţei anterioare, asupra conţinutului cărora solicită acordul Consiliului Local;
 7. g) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea acestora;
 8. h) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale Consiliului Local să nu ia parte consilierii care se încadrează în dispoziţiile art. 47, alin. (1) din Legea 215/2001, republicată, , cu modificările şi completările ulterioare. Îl informează pe preşedintele de şedinţă cu privire la asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri;
 9. i) prezintă în faţa Consiliului Local punctul său de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotărâri sau a unor măsuri supuse deliberării Consiliului Local; dacă este cazul, refuză să contrasemneze hotărârile pe care le consideră ilegale;
 10. j) contrasemnează, în condiţiile legii şi ale prezentului Regulament, hotărârile Consiliului Local pe care le consideră legale;
 11. k) poate propune Primarului Comunei Brănești înscrierea unor probleme în proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului Local;
 12. l) acordă membrilor Consiliului Local asistenţă şi sprijin de specialitate în desfăşurarea activităţii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotărâri sau la definitivarea celor discutate şi aprobate de Consiliul Local. Asemenea obligaţii revin şi personalului din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brănești;

(2) Secretarul îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de lege, de Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Local, privitoare la buna organizare şi desfăşurare a şedinţelor Consiliului.

 

CAP. III. FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL

SECŢIUNEA 1 – DESFĂŞURAREA ŞEDINŢELOR

Art.35. (1) Ordinea de zi a şedinţelor Consiliului Local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale Comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se află sub autoritatea Consiliului Local, precum şi declaraţiile politice, întrebări, interpelări, petiţii şi alte probleme care se supun dezbaterii Consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitaţiei de şedinţă transmisă consilierilor şi se aduce la cunoştinţă locuitorilor prin mass – media sau prin orice alt mijloc de publicitate.

(2) Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea Primarului comunei Brănești, Viceprimarului Consilierilor, Secretarului, Comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.

(3) Proiectul ordinii de zi se supune aprobării Consiliului Local.

(4) Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul Comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi raportul compartimentului de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brănești. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la Secretarul comunei Brănești, înainte de întocmirea avizului de către Comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de această Comisie.

Art.36. (1) Consilierii sunt obligaţi să fie prezenţi la lucrările Consiliului Local şi să-şi înregistreze prezenţa în evidenţa ţinută de Secretarul Comunei Brănești.

(2) Consilierul care nu poate lua parte la şedinţă este obligat să aducă la cunoştinţă această situaţie preşedintelui de şedinţă sau Secretarului Comunei Brănești.

Art.37. (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise în ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face iniţiatorul. Apoi se dă cuvântul preşedintelui Comisiei de specialitate şi, dacă este cazul, şefului compartimentului care a întocmit raportul.

(2) După efectuarea prezentărilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.

(3) Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţă are dreptul să limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune Consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul său să se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţă va urmări ca prezenţa la dezbateri să se facă din partea tuturor grupurilor de consilieri. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui grup de consilieri, în funcţie de mărimea acestuia.

Art.38. Primarul participă la şedinţele Consiliului Local şi are dreptul să îşi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor înscrise pe ordinea de zi. Punctul se vedere al Primarului se consemnează, în mod obligatoriu, în procesul – verbal de şedinţă.

Art.39. (1) Preşedintele de şedinţă va permite oricând unui consilier să răspundă într-o problemă de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care se cere cuvântul în probleme privitoare la Regulament.

Art.40. Preşedintele de şedinţă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia Consiliului Local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discuţiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.

Art.41. Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţă, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sală.

Art.42. În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbată, preşedintele de şedinţă poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenţa sa ori poate propune Consiliului Local aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.

Art.43. Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond şi de redactare. Amendamentele formulate se supun votului Consiliului Local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat textul iniţiatorului sau un amendament formulat anterior, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.

 

SECŢIUNEA a  2-a  – ELABORAREA PROIECTELOR DE HOTĂRÂRI

Art.44. (1) Dreptul la iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale Consiliului Local aparţine Primarului comunei Brănești, consilierilor locali şi cetăţenilor comunei .

(2) Proiectele de hotărâri vor fi însoţite de o expunere de motive şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică legislativă. În acest scop Secretarul Comunei Brănești şi personalul de specialitate din cadru Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brănești vor acorda sprijin şi asistenţă tehnică de specialitate.

(3) Proiectele de hotărâri propuse de unul sau mai mulţi cetăţeni cu drept de vot se depun la Secretarul comunei Brănești  însoţite de o listă de susţinători cuprinzând cel puţin 5% din populaţia cu drept de vot a comunei Brănești.

(4) Formularele de liste, asigurate prin grija Secretarului comunei Brănești, vor cuprinde următoarele menţiuni: numele şi prenumele, domiciliul, seria şi numărul actului de identitate şi semnătura susţinătorilor. Listele pot fi semnate numai de cetăţenii cu drept de vot din comuna Brănești. Secretarul comunei Brănești va asigura afişarea proiectului de hotărâre în forma propusă în vederea informării publice, după care va fi supus procedurilor de lucru prevăzute în prezentul Regulament, însoţit de documentaţia verificată şi analizată de Secretar.

Art.45. (1) Proiectele de hotărâri se înscriu pe ordinea de zi a şedinţelor prin menţionarea titlului şi a iniţiatorului.

(2)  Proiectele de hotărâri cu caracter normativ nu se pot înscrie pe ordinea de zi decât dacă  s-a publicat un anunţ referitor la acţiunea respectivă.

(3) Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu caracter normativ va fi adus la cunoştinţa publicului prin afişare la sediul propriu, prin publicare în mass – media locală sau pe site-ul propriu, cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare sau adoptare de către Consiliul Local.

(4) Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptării hotărârii cu caracter normativ, textul complet al proiectului precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare.

(5) Dacă proiectul de hotărâre cu caracter normativ are relevanţă asupra mediului de afaceri, anunţul se transmite de către iniţiator Asociaţiilor de afaceri şi altor Asociaţii legal constituite, în termenul prevăzut la alin. (32 ).

(6) La publicarea anunţului se va stabili o perioadă de cel puţin 10 zile pentru a primi în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre cu caracter normativ supus dezbaterii publice.

(7) Proiectul de hotărâre cu caracter normativ se va transmite spre analiză şi avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local numai după definitivare, pe baza observaţiilor şi propunerilor formulate.

(8) Dacă în urma anunţului o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică face propuneri în scris de organizare a unei dezbateri publice, Primăria este obligată să organizeze o astfel de întâlnire în care să se dezbată public proiectul de hotărâre cu caracter normativ.

(9) Dezbaterile publice se vor desfăşura în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate.

(10) În cazul reglementării unei situaţii care, din cauza circumstanţelor sale excepţionale, impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de hotărâre cu caracter normativ se supun adoptării în procedura de urgenţă.

Art.46. (1) Participarea persoanelor interesate la lucrările şedinţelor publice se face în următoarele condiţii:

 1. a) anunţul privind şedinţa publică se afişează la sediul autorităţii publice, inserat în site-ul propriu şi se transmite către mass-media, cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare;
 2. b) acest anunţ trebuie adus la cunoştinţa cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris, cu valoare de recomandare, referitoare la unul dintre domeniile de interes public care urmează să fie abordat în şedinţa publică;
 3. c) anunţul va conţine data, ora şi locul de desfăşurare a şedinţei publice, precum şi ordinea de zi.

2) Difuzarea anunţului şi invitarea specială a unor persoane la şedinţa publică sunt în sarcina responsabilului desemnat pentru relaţia cu societatea civilă.

(3) Participarea persoanelor interesate la şedinţele publice se va face în limita locurilor disponibile în sala de şedinţe, în ordinea de precădere dată de interesul asociaţiilor legal constituite în raport cu subiectul şedinţei publice, stabilită de persoana care prezidează şedinţa publică.

(4) Ordinea de precădere nu poate limita accesul mass-media la şedinţele publice.

Art.47. Persoana care prezidează şedinţa publica oferă invitaţilor si persoanelor care participă din proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.

Art.48. (1) Adoptarea Hotărârilor ţine de competenţa exclusivă a Consiliului Local.

(2) Punctele de vedere exprimate în cadrul şedinţelor publice de invitaţi sau de persoane care participă la şedinţe din proprie iniţiativă, au valoare de recomandare.

Art.49. (1) Minuta şedinţei publice, incluzând şi votul fiecărui membru, cu excepţia cazurilor în care s-a hotărât vot secret, va fi afişată la sediul Primăriei şi publicată pe site-ul propriu.

(2) Minutele şedinţelor publice se vor arhiva prin grija Secretarului.

(3) Şedinţele publice se vor înregistra pe bandă video. Înregistrările vor fi făcute publice, la cerere, în condiţiile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.

Art.50. (1) Proiectele de hotărâri şi celelalte materiale se transmit spre dezbatere şi avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, precum şi compartimentelor de resort ale Aparatului de specialitate al Primarului comunei Brănești, în vederea întocmirii raportului. Nominalizarea Comisiilor şi compartimentelor cărora li se transmit materiale spre analiză se face de către Primar împreună cu Secretarul comunei Brănești.

(2) Odată cu transmiterea proiectelor se va preciza şi data de depunere a raportului şi avizului, avându-se grijă ca raportul să poată fi transmis şi Comisiei de specialitate înainte de întocmirea de către aceasta a avizului.

(3) Iniţiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunţa, în orice moment, la susţinerea lor.

Art.51. (1) După examinarea proiectului sau propunerii Comisia de specialitate a Consiliului Local întocmeşte un aviz cu privire la adoptarea sau, după caz, respingerea proiectului ori propunerii examinate. Dacă se propune adoptarea proiectului se pot formula amendamente.

(2)Avizul se transmite Secretarului comunei Brănești, care va dispune măsurile corespunzătoare difuzării lui către Primar şi către consilieri, cel mai târziu odată cu invitaţia pentru şedinţă.

Art.52. Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoţite de avizul Comisiei de specialitate şi de raportul compartimentului de resort din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Branesti, se înscriu pe ordinea de zi şi se supun dezbaterii şi votului Consiliului Local în prima şedinţă ordinară a acestuia.

 

SECŢIUNEA a  3-a  – PROCEDURA DE VOT

Art.53. (1) Votul consilierilor este individual şi poate fi deschis sau secret.

(2) Votul deschis se exprimă public prin ridicarea mâinii sau prin apel nominal.

(3) Consiliul Local hotărăşte, la propunerea preşedintelui de şedinţă, ce modalitate de vot se va folosi, în afară de cazul în care prin lege sau Regulament se stabileşte o anumită modalitate.

Art.54. (1) Votarea prin apel nominal se desfăşoară în modul următor: preşedintele de şedinţă explică obiectul votării şi sensul cuvintelor „pentru” şi „contra”. Secretarul comunei Brănești va da citire numelui şi prenumelui fiecărui consilier, în ordine alfabetică. Consilierul nominalizat se ridică şi pronunţă cuvântul „pentru” sau „contra”, în funcţie de opţiunea sa.

(2) După epuizarea listei, votul se repetă prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.

Art.55. (1) Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.

(2) Redactarea buletinelor de vot va fi clară şi precisă, fără echivoc şi fără putinţă de interpretări diferite. Pentru exprimarea opţiunii se vor folosi, de regulă, cuvintele „da” sau „nu”.

(3) Buletinele de vot se introduc într-o urnă. La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimată opţiunea clară a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte prevăzute la alin. (2).

Art.56. (1) Hotărârile şi alte propuneri se adoptă cu votul majorităţii consilierilor prezenţi, în afară de cazul în care, prin lege sau Regulament, se dispune altfel.

(2) Abţinerile se contabilizează la voturile „contra”.

(3) Dacă în sala de şedinţe nu este întrunit cvorumul legal, preşedintele de şedinţă amână votarea până la întrunirea acestuia.

Art.57. Consilierii au dreptul să solicite ca în procesul – verbal să se consemneze expres modul în care au votat, Secretarul comunei Brănești  fiind obligat să se conformeze.

Art.58. Proiectele de hotărâri sau propunerile respinse de Consiliul Local nu pot fi readuse în dezbaterea acestuia în cursul aceleiaşi şedinţe.

 

CAP. IV. ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI

Art.59. (1) Consilierii pot adresa întrebări Primarului, Viceprimarilor şi Secretarului comunei Brănești, precum şi şefilor serviciilor, compartimentelor din Aparatul de specialitate al Primarului comunei Branesti sau ai serviciilor, direcţiilor şi unităţilor subordonate.

(2) Prin întrebare se solicită informaţii cu privire la un fapt necunoscut.

(3) Cei întrebaţi vor răspunde, de regulă, imediat sau, dacă nu este posibil, la următoarea şedinţă a Consiliului Local.

Art.60. Interpelarea constă într-o cerere prin care se solicită explicaţii în legătură cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligaţia de a răspunde în scris, până la următoarea şedinţă a Consiliului sau oral, la proxima şedinţă, potrivit solicitării autorului interpelării.

Art.61. (1) Consilierii pot solicita informaţiile necesare exercitării mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizată sunt obligate să i le furnizeze la termenul stabilit.

(2) Informaţiile pot fi cerute şi comunicate în scris sau oral.

Art.62. (1) Orice cetăţean are dreptul să se adreseze cu petiţii Consiliului Local. Acesta se înscriu într-un registru special, sunt analizate şi soluţionate potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Semestrial Consiliul analizează modul de soluţionare a petiţiilor.

 

CAP. V. DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER

Art.63. După validarea alegerilor consilierului i se eliberează o legitimaţie de consilier, precum şi semnul distinctiv prevăzut de Statutul aleşilor locali.

Art.64. (1) Pentru participarea la şedinţele Consiliului Local şi ale Comisiilor de specialitate consilierul primeşte o indemnizaţie de şedinţă în cuantumul şi condiţiile stabilite de lege.

(2) Consilierul are dreptul, după caz, la diurna de deplasare şi plata cheltuielilor de transport şi de cazare pentru activităţile prilejuite de exercitarea mandatului.

Art.65. Schimbările survenite în activitatea consilierului, în timpul exercitării mandatului, se aduc la cunoştinţă Consiliului Local cu cel mult 10 zile de la data producerii acestora.

Art.66. (1) Participarea consilierilor la şedinţele Consiliului Local şi ale Comisiilor de specialitate este obligatorie.

(2) Consilierul nu poate lipsi de la şedinţele Consiliului Local sau ale Comisiilor de specialitate din care face parte, decât în cazul unor motive temeinice, cu înştiinţarea prealabilă a Consiliului Local, respectiv a preşedintelui Comisiei.

(3) Consilierul local care absentează nemotivat la două şedinţe consecutive va fi sancţionat potrivit prevederilor STATUTULUI ALEŞILOR LOCALI.

(4) Consilierul local poate demisiona anunţând în scris Consiliul Local. Soluţionarea cererii se va face în condiţiile şi cu procedura stabilite de STATUTUL ALEŞILOR LOCALI.

Art.67. (1) Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr.215/2001, republicată, privind Administraţia Publică Locală, cu modificările şi completările ulterioare, a prevederilor Legii nr.393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:

 1. a) avertismentul;
 2. b) chemarea la ordine;
 3. c) retragerea cuvântului;
 4. d) eliminarea din sala de şedinţe;
 5. e) excluderea temporară de la lucrările Consiliului şi ale Comisiei de specialitate;
 6. f) retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe.

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1), lit. „a” – „d” se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin. (1), lit. „e” şi „f” de către Consiliu, prin Hotărâre.

(3) Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1), lit. „e”, cazul se va transmite Comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.

Art.68. (1) Avertismentul se aplică de către preşedintele de şedinţă şi reprezintă atragerea atenţiei consilierului în culpă, invitându-l să respecte Regulamentul.

(2) Avertizarea consilierului se consemnează în procesul – verbal de şedinţă.

(3) Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continuă să se abată de la Regulament, precum şi cei care încalcă în mod grav, chiar pentru prima dată, dispoziţiile Regulamentului vor fi chemaţi la ordine.

(4) Chemarea la ordine se înscrie în procesul – verbal de şedinţă.

(5) Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de către preşedinte să îşi retragă sau să explice cuvântul sau expresiile care au generat incidentul şi care ar atrage aplicarea sancţiunii.

(6) Dacă expresia întrebuinţată a fost retrasă ori dacă explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfăcătoare, sancţiunea nu se mai aplică.

Art.69. În cazul în care după chemarea la ordine un consilier continuă să se abată de la Regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar dacă persistă, îl va elimina din sală. Eliminarea din sală echivalează cu absenţa nemotivată de la şedinţă.

Art.70. (1) În cazul unor abateri grave, săvârşite în mod repetat, sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrările Consiliului şi ale Comisiilor de specialitate.

(2) Gravitatea abaterii va fi stabilită de Comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.

Art.71. (1) Excluderea temporară de la lucrările Consiliului şi ale Comisiilor de specialitate nu poate depăşi două şedinţe consecutive.

(2) Excluderea de la lucrările Consiliului şi ale Comisiilor de specialitate are drept consecinţă neacordarea indemnizaţiei de şedinţă pe perioada respectivă.

Art.72. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se execută cu ajutorul forţei publice puse la dispoziţia preşedintelui.

Art.73. (1) Sancţiunile prevăzute la art.57, alin. (1), lit. „e” şi „f” se aplică prin Hotărâre adoptată de Consiliu cu votul a cel puţin două treimi din numărul consilierilor în funcţie.

(2) Pe perioada aplicării sancţiunii, consilierii în cauză sunt scoşi din cvorumul de lucru.

Art.74. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţă. Aceştia pot aplica sancţiunile prevăzute la art. 57, alin. (1), lit. „a” – „d”.

 

CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE

Art.75. Încălcarea de către consilieri a obligaţiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere şi se sancţionează potrivit Legii nr. 393/2004, actualizată, privind Statutul aleşilor locali, prevederi care pot fi incluse în Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local.